Пребарување

Внесете клучни зборови:

Визи

Канада

Канада

Од Канада

- Гаранција од спонзорот во Канада , со која гарантира дека ги презема сите трошоци на престојот и дека сигурно ќе се вратите во матичната земја
- Фотокопија од доказот за иселеничкиот статус на гарантот
- Писмо од работодавачот на гарантот со неговите примања

Од Р.Македонија

- Важечки пасош
- 2 фотографии (формат 35х50, бела позадина)
- за вработени
- Потврда од работа со работно место и износ на месечна плата
- Решение за годишен одмор
- за студенти/ученици
- индекс/книшка
- потврда од факултет за редовен студент или училиште за ослободување од настава ако е во учебна година
- За пензионери
- Потврда од пензијата (чек од последната пензија или решение од Фонд за Пензиско и Инвалидско осигурување )
- Резервација на повратна авионска карта
- Извод од матична книга на венчани.
- Документи за потврдување на имотно материјална состојба на молителот
- Чек за извршена уплата на такса.
- Патничко здраствено осигурување за лица над 65 години.
 
СИТЕ НАВЕДЕНИ ДОКУМЕНТИ ТРЕБА ДА БИДАТ ПРЕВЕДЕНИ НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК