Пребарување

Внесете клучни зборови:

Визи

Австралиска туристичка виза

Австралиска туристичка виза

Документи за Aвстралиска туристичка виза

Од гаранторот

————————–

– статутарна декларација( во која изјавува дека ке ги сноси сите тошоци за Вашиот престој таму и гарантира дека ке ја напуштите Австралија пред истекот на визата) или (спонзориран посетител )

– банковен биланс(од банката за висината на примањата заштедевина )

– фотокопија за Австралиско државјанство и пасош

– изводи од матична книга на родени ако сте во сродство

– покана за закажана свадба или друг повод (доколку има)

Од поднесителот

—————————

– формулар ( се пополнува во агенција)

– пасош

– потврда од работа за редовен работен однос М1М2( да биде наведено од кога и на кое работно место работите)и користење на платен/неплатен одмор ,потврда за висина на плата

– за ученици и студенти потврда од училиште/факултет или индекс

– уверение за семејна состојба заверена на нотар ( во агенција)

– за пензионери – чек од пензија

– уверение за поседуван имот ( тапии, сообракајна книшка…)

– потврда од банка за заштедевина

– потврда за неосудуван

– венчаница (нова ) на англиски

– потврда од работа за редовен работен однос (од брачниот другар)

и висина на примањата

– извод на родени за малолетни деца

– уплата од 120 еур на сметка на Австралиска амбасада Белград

– за посредување и изработка на документација 3,100 денари

 

-сите документи треба да бидат преведени на англиски

// $(".covid19").on('click', function() { // $(".covid19").fadeOut().remove(); // });