Пребарување

Внесете клучни зборови:

Визи

МЕКСИЧКА ВИЗА

МЕКСИЧКА ВИЗА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.       Апликација за виза, испечатена на двете страни, пополнета и потпишана.

2.     Печатена потврда за закажаниот термин на име на барателот.

3.     Валиден пасош и фотокопија од првата страница со податоци (вертикална). 

4.    За апликантите кои не се државјани на Србија, потребен е доказ за легален престој во Србија Доколку апликантот влезе во Србија за да поднесе барање за виза, потребна е фотокопија од страницата во пасошот со печат кој докажува легален влез во земјата.

5.     Една фотографија, не постара од 3 месеци, со непокриено лице, без очила, во боја, со бела позадина и цело лице. Фотографијата мора да биде залепена или залепена на формуларот на назначеното место , во следните димензии: 4,5 CM X 3,5 CM. Лицето треба да зазема 80% од фотографијата. Фотографијата мора да биде со ист изглед како и конзуларното интервју.

6.     Оригиналот на потврдата за вработување, со наведен датум на отпочнување на работниот однос, потпишан и заверен од лицето што го издава документот. Потребно е барателот да е вработен во истата фирма најмалку една година.

7.     Уплатница за претходните три месеци, потпишана и заверена од лицето кое го издава оригиналниот документ.

8.    Оригинален извод од банка на име на барателот како физичко лице за претходните три месеци, потпишан и заверен од лицето што го издава документот.

9.     Оригинално мотивационо писмо изготвено и потпишано од апликантот во кое се наведува целта на неговото патување и планираното времетраење на престојот во Мексико.

Доколку е применливо:

1.       Оригинал и една копија од изводот од катастар или заверена копија потпишана и заверена од издавачот на документот, апостил заверен со печат и преведен на шпански, на кој е прикажан датумот од кој недвижноста е запишана во името на апликантот. Потребно е недвижниот имот да се чува во рацете на заинтересираниот најмалку две години.

2.     Оригиналот и една копија од извадокот од АПР или заверена копија, потпишана и заверена од лицето што го издава документот, заверена со печат апостил и преведена на шпански. Неопходно е друштвото да е управувано од заинтересирана страна најмалку две години.

3.     Уверение за студии, потпишано и заверено од издавачот на документот и заверена копија од индекс/свидетелство за редовно образование, потпишана и заверена од лицето што го издава документот и заверена копија од училишната евиденција.

4.    Оригинал и копија од пензиско решение и пензиски чекови за последните три месеци во оригинал и еден примерок.

5.     За сопружници кои се финансиски зависни: доколку едниот брачен другар е финансиски зависен од примарниот барател, покрај горенаведената документација, потребно е да се приложи и следново: извод за венчавка, заверена со апостил и преведена на шпански; потпишана изјава од примарниот апликант кој ги покрива патните трошоци; копија од патната исправа на брачниот другар кој ги сноси патните трошоци.

6.     За малолетни лица и баратели кои се под 25 години и кои се финансиски зависни од примарниот барател (родител), покрај горенаведената документација потребно е да се приложат: извод од матичната книга на родените, заверена со апостил. , преведено на шпански; потпишана изјава од примарниот апликант во која се покриваат патните трошоци и се наведува дека лицето е финансиски зависно од примарниот апликант; копии од пасошите на двајцата родители. Лицата под 18-годишна возраст мора да бидат придружувани од двајцата родители наведени во изводот на родените.

·Платете ја таксата за апликација за виза од 53 долари во готово и точниот износ во доларот. Граѓаните на Србија се ослободени од плаќање.

·Потребно е лично присуство на секој апликант, малолетен и возрасен поради земање биометриски податоци (фотографирање и отпечаток од прст).

·Секое барање е индивидуално и конзуларното одделение може да побара дополнителна документација доколку смета дека е потребно.

·Името и презимето на сите документи треба да бидат исти како во пасошот.

·Сите документи мора да се донесат во еден транспарентен лист со документи.

·Пасошот се чува во Амбасадата до завршување на постапката.

·Доколку недостасува еден од бараните документи или не можете да го прикачите при поднесување на документацијата, треба да закажете нов термин преку веб-локацијата за закажување термин .

·Во случај на доцнење, потребно е да се закаже нов термин преку веб-страницата за закажување термин (види чекор 2).

·Рокот за добивање одговор на барањето е најмногу 10 работни дена.

·Исходот од барањето за виза зависи од анализата на документите и резултатите од конзуларното интервју.

// $(".covid19").on('click', function() { // $(".covid19").fadeOut().remove(); // });